Els Xiquets

CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL "ELS XIQUETS" – VINARÒS

Autoritzat i Subvencionat per la Conselleria d’ Educació de la GENERALITAT VALENCIANA amb el codi 12005623

dijous, 18 de febrer del 2021

MODEL 233 DEDUCCIÓ EN LA RENDA ELS XIQUETS

 

Com cada any el CENTRE D' EDUCACIÓ INFANTIL ELS XIQUETS, ha presentat el MODEL 233 a hisenda per que els nostres alumnes puguen gaudir de la deducció de les seves despesses al centre.

Benvolguts pares, moltes gràcies per confiar l’ educació dels vostres fills al nostre centre, autoritzat per la Generalitat Valenciana amb el codi 12005623, per tant gaudireu de la deducció en la declaració de la renda del 2018 de les despeses per la custòdia del vostre fill menor de tres anys (model 233). Aquestes despeses us apareixeran directament a la declaració d’ hisenda.
Si teniu algun dubte podeu parlar amb el centre.
Extracte de l' agencia tributaria MODEL 233
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 modifica l'article 81 de la Llei de l'IRPF, establint que l'import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pugui incrementar fins a en 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.
 L'apartat 5 de l'esmentat article 81 estableix l'obligació d'informació que han de complir els jardins d'infants o centres infantils, obligació desenvolupada per l'apartat 9 de l'article 69 del Reglament de l'IRPF.
 
 
CENTRE D’ EDUCACIÓ INFANTIL ELS XIQUETS
AUTORITZAT I SUBVENCIONAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA CODI 12005623
 

Queridos padres, muchas gracias por confiar la educación de vuestros hijos a nuestro centro, autorizado por la Generalitat Valenciana con el código 12005623, por tanto os beneficiaréis de la deducción en la declaración de la renta del 2018 de los gastos por la custodia de vuestro hijo menor de tres años (modelo 233). Estos gastos os aparecerán directamente en la declaración de hacienda.
Si tenéis alguna duda podéis preguntar al centro.
 
Extracto de la agencia tributaria MODELO 233
 
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 modifica el artículo 81 de la Ley del IRPF, estableciendo que el importe de la deducción por maternidad (1.200 euros) se pueda incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
El apartado 5 del citado artículo 81 establece la obligación de información que deben cumplir las guarderías o centros infantiles, obligación desarrollada por el apartado 9 del artículo 69 del Reglamento del IRPF.